Privacybeleid

 

Juli 2021

Vanuit mijn vak hecht ik vanzelfsprekend veel waarde aan de privacy van mijn opdrachtgevers / klanten. Ik ga dan ook vertrouwelijk om met alle gegevens. In deze privacy verklaring informeer ik je hierover. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Het kan zijn dat ik mijn privacy verklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Mijn meest actuele privacy verklaring stuur ik mee met mijn offertes en is te vinden op mijn website. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

 

Over WaarTalent

Ingeschreven bij KvK onder nummer 73490326

Gevestigd op de Retsinagaard 3, 3446 WH te Woerden

Eigenaar en contactpersoon: Lisa van den Berg

E-mailadres: info@waartalent.nl

Telefoonnummer: 06-40469790

Website: https://waartalent.nl

Leeromgeving: https://leeromgeving.waartalent.nl

 

Persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens, zodat ik mijn diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze.

Ik heb onderstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, of verkregen uit openbare registers -zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject (bijvoorbeeld jouw werkgever).

Om het contact en de voortgang van jouw coachtraject zo doelmatig mogelijk te maken en te volgen leg ik de volgende gegevens vast in jouw dossier:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens werkgever
 • Werkervaring
 • Gezondheidsgegevens, zoals jij deze aanlevert
 • Religie
 • Gezinssamenstelling
 • Nadere achtergrondinformatie t.b.v. het coachtraject, zoals jij deze aanlevert
 • Pasfoto
 • Competenties en interessegebieden
 • Werkaantekeningen/ Gespreksverslagen/ Inhoud van communicatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens die je via mijn website achterlaat, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres

 

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het klantenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Collegiaal overleg/ intervisie (anoniem)
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van mijn dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie
 • Aanvraag erkenningen en kwaliteitskeurmerken (anoniem)

 

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Wanneer je een coachtraject bij mij volgt geef je mij nadrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens, waaronder de gezondheidsgegevens die jij vrijelijk met mij deelt, te verwerken.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten
 • De bescherming van mijn financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen

 

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, boekhouder, virtuele assistent of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject en de bedrijfsvoering van WaarTalent. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Jouw gegevens worden niet aan anderen verstrekt voor commerciële doeleinden of goede doelen. WaarTalent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WaarTalent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op mijn website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken, ga je naar een website buiten WaarTalent.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afloop van een coachtraject zullen de gegevens nog 2 jaar bewaard blijven zodat een eventuele follow-up van jouw traject efficiënt kan plaatsvinden. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens verwijderd worden. 

 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd

WaarTalent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik neem passende technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@waartalent.nl.

In het geval van een datalek ben ik verplicht melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt je daarover ingelicht.

 

Cookies of vergelijkbare technieken op de websites

‘WaarTalent’ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ‘WaarTalent’ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Daarnaast maken we gebruik van API’s die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en API’s en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt je afmelden voor de API’s door een e-mail te sturen naar info@waartalent.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WaarTalent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@waartalent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij samen niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Zijn er na het lezen van de Privacy Verklaring nog vragen, dan kun je altijd per e-mail contact opnemen via info@waartalent.nl.